US Style Leende

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online aankopen “shop”

Ondernemingsgegevens

US Style B.V.

Schoolstraat 2

5595 CS Leende

info@us-style.nl
0031407370397
KvK nummer 58256210

BTW nummer NL852948967B01

ALGEMENE VOORWAARDEN US Style BV

Algemeen 

 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen US Style BV, gevestigd te Schoolstraat 2 te Leende en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van motoren, onderdelen en toebehoren daarvoor.

Koop en verkoop 

ARTIKEL 1 –  DE AANBIEDING

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de motor onverkocht is gebleven.

ARTIKEL 2 –  DE OVEREENKOMST De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

ARTIKEL 3 –  DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • de omschrijving van de motor  met het eventuele toebehoren;
 • de prijs van de motor op het moment van de koop en verkoop,
 • de afleveringskosten van de motor;
 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • de verwijzing naar de algemene voorwaardenw aarin de garantie wordt beschreven.
 • de wijze van betaling.

ARTIKEL 4 –  HET RISICO VOOR DE MOTOR

De motor  is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper.

ARTIKEL 5 –  ANNULERING

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde motor. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 16  van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

Reparatie en onderhoud 

ARTIKEL 6 –  DE OPDRACHT

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

ARTIKEL 7 –  PRIJSOPGAVE EN TERMIJN

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

ARTIKEL 8 –  DE REKENING

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

ARTIKEL 9 –  STALLINGSKOSTEN

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de motor niet heeft afgehaald, kan de reparateur een vergoeding wegens stallingskostenvan maximaal 25.- eur per dag  in rekening brengen.

ARTIKEL 10 –  VERVANGEN ONDERDELEN

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

ARTIKEL 11 –  SCHADETAXATIE

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden ook in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere motor met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

Garantie 

ARTIKEL 12 –  GARANTIE OP MOTOREN EN ONDERDELEN/TOEBEHOREN

Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

 • Op nieuwe motoren en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten.
 • Op gebruikte motoren verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van garantie, minimaal zes maanden
 • Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
 • Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte motoren, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).

 

ARTIKEL 13 –  US STYLE-REPARATIE- EN ONDERHOUDSGARANTIE

 1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de motor weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
 • de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de  reparateur daarvan in kennis stelt;
 • de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
 • derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte  werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Algemene bepalingen  

ARTIKEL 14 –  DE BETALING

 • De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de motor of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
 • Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
 • Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
 • De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

ARTIKEL 15 –  EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde motor blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de motor niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de motor gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 16 –  AFWIJKINGEN

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

ARTIKEL 17- PERSOONSGEGEVENS

PRIVACY STATEMENT US Style B.V.

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van US Style B.V. en geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten. Onze contactgegevens treft u onder aan dit document aan.

 Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een motor, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook tijdens de uitvoering van onze diensten kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over (commerciële) aanbiedingen met betrekking tot onze diensten, zoals bijvoorbeeld aanbiedingen van motoren, accessoires, financieringen of verzekeringen. In verband daarmee kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de registratie van uw motor of facturatie. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming en worden niet versterkt buiten de EU of aan internationale organisaties.

Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud aan uw motor, of de met u gesloten overeenkomst. Zodra de dienstverlening of de overeenkomst eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaren in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst, tenzij volgens de wet of belastingdienst anders gewenst.

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u een melding of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verder hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar bijvoorbeeld een andere dealer. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens aan u ter beschikking stellen in een gebruikelijk formaat. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Vanzelfsprekend nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 Dit privacy statement is van toepassing op de met u gesloten overeenkomst en op de diensten die wij aan u leveren. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook onze website regelmatig te raadplegen www.us-style.nl

 

US Style Bv

Schoolstraat 2

5595 CS Leende

 

 

Privacy en gebruik persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens en leggen deze vast voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of de uitvoering van diensten, zoals bv. onderhoud van uw motor. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over (commerciële) aanbiedingen met betrekking tot onze diensten, zoals bijvoorbeeld aanbiedingen van motoren, accessoires, financieringen  of verzekeringen. In dat verband kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of voor de uitvoering van diensten, zoals bijvoorbeeld de registratie van uw motor of facturatie. Door ondertekening van dit document geeft u ons toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens, zoals hierboven wordt vermeld. Tevens verwijzen wij u naar ons privacy statement, dat wordt vermeld op onze website