US Style Leende

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online aankopen “shop”

Ondernemingsgegevens

US Style B.V.

Schoolstraat 2

5595 CS Leende

info@us-style.nl
0031407370397
KvK nummer 58256210

BTW nummer NL852948967B01

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk aanbod dat aanvaard wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het aanvaarden van een aanbod gedaan op onze website de webwinkel van US Style B.V. moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door US Style aanvaard zijn. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld. De klant kan deze op een eenvoudige wijze opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar kennis kan worden genomen van de algemene voorwaarden en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden US Style niet. US Style is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. US Style is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door US Style. US Style kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestellen gaat snel een eenvoudig. Ons bestelproces heeft slechts enkele eenvoudige stappen. Pas na de laatste stap is je bestelling definitief.

Kies je producten

 • Via de bestelknop kan je een product in je winkelwagentje leggen. Wil je meer dan 1 exemplaar? Pas dan het aantal aan en klik op bereken.
 • Wil je verder winkelen? Klik op de knop ‘verder winkelen’ en je gaat terug naar de laatste productpagina.
 • Wil je het product bij nader inzien toch niet? Klik dan op het prullenbak icoon om het uit je winkelwagentje te verwijderen..
 • Als je klaar bent met winkelen klik je op de knop ‘afrekenen’ om je bestelling af te ronden.

Voer je gegevens in

 • Om je bestelling te kunnen verwerken hebben wij je gegevens nodig.
 • Wil je jouw bestelling op een ander adres dan je factuuradres laten afleveren? Zet dan een vinkje bij ‘afleveradres’ en vul vervolgens de adresgegevens in.
 • Kies de wijze waarop je wilt betalen en klik vervolgens op de knop ‘volgende’.

Controleer je bestelling

 • In dit schem zie je een overzicht van je bestelling en de door jou ingevoerde gegevens.
 • Door op de knop ‘bevestig bestelling’ te klikken kun je jouw bestelling bevestigen.
 • Je wordt vervolgens doorgestuurd naar de door jou gekozen betaalmethode.

Betalen

Je kunt kiezen uit de volgende betaalmethoden:

 • iDeal
 • MisterCash (Belgische klanten)
 • Vooraf Overmaken

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

via bankkaart

Ideal

US Style is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Leveringstermijn

De leveringstermijnen en kosten zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

US Style BV zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de benelux

De levering gebeurt door ophalen bij US Style BV, of door verzending.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan US Style.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door US Style was geboden.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan US Style te melden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van US Style. Het risico van de artikelen gaat over naar de Klant bij levering aan de Klant.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van US Style te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 Artikel 7: Herroepingsrecht

 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij US Style.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant US Style B.V. Schoolstraat 2, 5595 CS Leende

e-mail adres: info@us-style.nl, Telefoon numr: 0031 40 7370397 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan US Style heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan US Style B.V. Schoolstraat 2, 5595 CS Leende. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt US Style zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal US Style alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat US Style op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan US Style wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door US Style geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

US Style betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • overeenkomsten waarbij de Klant US Style specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

Artikel 8: Garantie

Op alle artikelen die Klant bij US Style koopt zit een wettelijke garantie. Een artikel moet bij levering in goede staat verkeren en bij normaal gebruik naar behoren functioneren Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Het is mogelijk om in samenspraak en wederzijds goedkeuren een Commerciële garantie bij de motoren te kopen, varierend van 3 maanden tot 12 maanden.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de US Style klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan US Style.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant US Style zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van US Style is bereikbaar op het telefoonnummer 0031 40 7370397

003140737039731, via e-mail op info@us-style.nl of per post op het volgende adres Schoolstraat 2

5595 CS Leende . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover US Style beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is deze nadat hij door de US Style is gewezen op de laatijdige betaling en US Style de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is US Style gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De zakelijke klant is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Onverminderd het voorgaande behoudt US Style zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, US Style respecteert in de verwerking van de persoonlijke gegevens van klanten, de eisen die zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, evt reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan US Style B.V. Schoolstraat 2 5595 CS Leende info@us-style.nl, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot US Style B.V.

Schoolstraat 2 5595 CS Leende info@us-style.nl. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, US Style heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

US Style houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op US Style B.V. Schoolstraat 2 5595 CS Leende info@us-style.nl .

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door US Style om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van US Style. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Bijlage 2 – Modelverklaring cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Bijlage 3 – Modelformulier herroeping

Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan [hier dient de onderneming zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.